ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Mateřská škola Přibyslavice, okr. Brno – venkov, příspěvková organizace

 

Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

 

 

provozovatel:                       Obec Přibyslavice

odpovědná osoba:                Jana Habánová

typ školy:                              celodenní MŠ

kapacita:                               24 dětí

provozní doba:                      od 7.00 – 15.45 hod

 

 

adresa MŠ:                            Mateřská škola Přibyslavice, Sokolská 44

                                              664 83 Přibyslavice

telefon:                                 546 440 038

mobil:                                    778 031 925

e-mail:                                   mspribyslavice@seznam.cz

www stránky:                       www.mspribyslavice.webnode.cz

 

 

I.

 

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program / Z 561/2004 § 2 odst. 1 a), § 33 /

 

 • vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.
 • předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
 • při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Práva zákonných zástupců dětí

 • Zákonní zástupci dítěte mají možnost se podílet na dění v mateřské škole a po předchozí domluvě se účastnit různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí.
 •  Zákonní zástupci mohou konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou (či ředitelkou na předem domluvené schůzce).
 • Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Zákonní zástupci mají právo vyjádřit své připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.
 • Stížnosti, žádosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají zákonní zástupci u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
 • Rodiče mají právo být seznámeni se Školním vzdělávacím programem (přispívat svými nápady k obohacení výchovného programu školy) a organizací školního roku (je umístěn v  šatně).
 • Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme přizpůsobený adaptační režim, rodiče se vždy mohou s ředitelkou školy a učitelkou předem dohodnout na vhodném postupu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně třídní učitelce, až poté může odejít z mateřské školy. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
 • Rodiče (zákonní zástupci) dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře). Toto pověření platí po dobu docházky dítěte do mateřské školy. Pokud učitelka nezná zmocněnou osobu, má možnost požadovat doklad totožnosti. V případě neprokázání totožnosti zmocněné osoby nemusí být této osobě dítě vydáno. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům.  Rodiče nesmí odvádět dítě ze třídy bez vědomí učitelky.
 • Po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka plně zodpovídá za bezpečnost dítěte rodič (zákonný zástupce) ve všech prostorách mateřské školy, tedy i na zahradě (při používání průlezek, skluzavek, jízdě na kole, koloběžce apod.).
 • Při odchodu dítěte s rodičem ze školní zahrady není z bezpečnostních důvodů dovoleno prodlužovat pobyt dítěte (případně i jeho sourozence) s rodičem na školní zahradě. Učitelka ztrácí přehled o přítomných dětech a zároveň v tuto chvíli již za „odchozí“ dítě neodpovídá a není tedy povinna dbát na jeho bezpečnost.
 • Při ranním předávání dětí jsou rodiče povinni upozornit učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyrážku aj.).
 • Do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění.
 • Rodiče (zákonní zástupci) musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na druhé děti, které by mohly nakazit – nemocné dítě do MŠ nepatří.
 • Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či s jiným infekčním onemocněním. Podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost rodičů nespadá do druhu práce učitele mateřské školy, tudíž učitelky tuto činnost vykonávat nemohou.
 • Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
 • Vrací-li se dítě po nemoci, předkládají rodiče lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdravé pouze při podezření, že dítě není doléčeno.
 • V případě, že si rodiče nevyzvednou dítě do konce provozní doby MŠ, bude postupováno v souladu se zákony á policie, sociální pracovnice).
 • Na základě vyhlášky MmP a z hygienických důvodů nelze vodit do areálu MŠ psy a kočky.

 

 

II.

 

Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláškou MŠMT č. 43/2006.

 

 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s obcí (zpravidla v měsíci květnu), o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím rozhlasu.
 • Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku dle kapacity a volných míst v MŠ.
 • Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ podle školského zákona, § 34.  Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V zákonném termínu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let. Děti mladší 3 let jsou přijímány do mateřské školy zcela výjimečně. Rozhodnutí o jejich přijetí je výhradně v kompetenci ředitelky školy.
 • Kritéria pro přijímání dětí jsou zvláštním dokumentem mateřské školy.
 • Při nástupu dítěte do mateřské školy poskytují zákonní zástupci dítěte údaje o dítěti a jeho rodičích (zákonných zástupcích) do školní matriky a průběžně sdělují každou zásadní změnu (např. adresu trvalého bydliště, změnu jména, telefonního čísla, změny v zaměstnání, zdravotní pojišťovny, významné změny v rodinných vztazích, apod.).
 • Za pravdivost poskytnutých informací odpovídají rodiče (zákonní zástupci) dítěte.

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

 

 • Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném oznámení rodiči (zákonnému zástupci) dítěte jestliže:
 • dítě nedochází nejméně dva týdny bez omluvy do mateřské školy,
 • zákonní zástupci dítěte závažným způsobem opakovaně narušují provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná,
 • v průběhu zkušební doby,
 • rodič (zákonný zástupce) opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

V případě ukončení docházky dítěte ředitelka školy přihlíží k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

 

 

 

III.

 

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

 

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 • Změnu sjednaných podmínek je možná po dohodě se ředitelkou mateřské školy.
 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který mu na požádání předloží učitelka MŠ.
 • Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy vždy na začátku školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.
 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě,  individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím informačního systému v mateřské škole (nástěnky, webové stránky, e-mailová zpráva, osobní kontakt).
 • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu (den předem) mateřské škole ústně, telefonicky, SMS zprávou či e-mailem  
 • Zákonní zástupci dítěte informují  mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

     Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 • respektují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 • řídí se školním řádem mateřské školy.

 

VI.

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

Provoz mateřské školy je v pracovní dny vždy od 7,00 hod. do 15,75 hod. Mateřská škola je zpravidla po dohodě se zřizovatelem uzavřena v měsíci červenci a srpnu a v období vánočních prázdnin. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem.

 

2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

Předškolní vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním řádu tak, aby respektoval věkové a individuální potřeby dětí a vycházel z možností mateřské školy.      

 

 • denní řád je závazný pro čas podávání jídla:

 

dopolední svačina          8,30 hod.  –   9,00 hod.

oběd                            11,45 hod.  – 12, 15 hod.

odpolední svačina        14,15 hod.  -  14,45 hod.

 

 • Za příznivého počasí tráví děti venku každý den zpravidla dvě hodiny. Při velmi nepříznivých meteorologických podmínkách (silný vítr, déšť, mlha, teplota  minus 7°C a nižší) je pobyt venku zkrácen či nahrazen hravými činnostmi ve třídě.
 • Stanovený denní řád se mění v případě mimořádných aktivit, jakými jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, slavnosti, apod.

 

3. Stravování dětí v mateřské škole.

 • Stravné v mateřské škole se platí k 10. kalendářnímu dni v měsíci na následující měsíc.
 • Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu platby může být docházka dítěte do MŠ ukončena. (viz § 35 odst. 1 d) školského zákona).
 • Stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne.
 • Nápoj (pitný režim) je pro děti dostupný po celý den, v letních měsících je podáván i na školní zahradě.
 • Neomluvenému dítěti se započítává stravné v plné výši.
 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

4. Úplata za vzdělávání

 • Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání je zvláštním dokumentem MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání (školné) se platí do10. kalendářního dne v témže měsíci, hotově..
 • Při opakovaném neplacení a nedodržení termínu platby může být docházka dítěte do MŠ ukončena (viz § 35 odst. 1 d) školského zákona)
 • Úplatu za vzdělávání (školné) stanoví ředitelka MŠ na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů mateřské školy (viz § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky).
  1. Výše úplaty se stanovuje na příslušný školní rok pro děti s pravidelnou i nepravidelnou docházkou. Částka je pevně stanovena vždy od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.
  2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, případně dětem s odkladem školní docházky, se poskytuje bezúplatně, nejvýše však po dobu 12 měsíců.
  3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a která tuto skutečnost včas písemně oznámí a prokáže ředitelce mateřské školy (viz § 6 odst. 5 vyhlášky). Od úplaty nelze osvobozovat zpětně.
  4. V případě přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu se úplata poměrně sníží (§ 6 odst. 5 vyhlášky).

 

V.

 

PODMÍNKY  ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ  DĚTÍ  A JEJICH OCHRANY PŘED  SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI  JEVY  A  PŘED  PROJEVY DISKRIMINACE,  NEPŘÁTELSTVÍ  NEBO  NÁSILÍ

 

 

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžné třídy.

 

Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

V otázkách BOZP se škola řídí směrnicí k BOZP. 

 • upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že pedagogické pracovnice neručí za případné ušpinění oděvů dětí, dětem pro pobyt v MŠ dávejte přiměřené a vhodné oblečení a obuv
 • pedagogické pracovnice neručí za případné poškození nebo ztrátu cenných věcí (např. zlaté řetízky, drahé hračky) přinesených z domova
 • děti docházející do zařízení jsou pojištěné proti úrazu
 • do MŠ nepatří:  žvýkačky, cucavé tvrdé bonbóny, řetízky na krk (nebezpečí úrazu), hračky, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě.

 

 

2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku, a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují pedagogičtí pracovníci mateřské školy vztahy mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

VI.

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

 

1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, po převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými či provozními zaměstnanci školy.

 

 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

3. Zabezpečení budovy MŠ

 • Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se cizí příchozí nepohybovali nekontrolovaně v či v budově mateřské školy.

 

4. Další bezpečnostní opatření

 • Do mateřské školy je zakázán vstup všem osobám pod vlivem jakýchkoliv návykových látek.
 • V celém areálu školy platí zákaz kouření, rozdělávání ohně, nošení a používání nebezpečných předmětů, zbraní, výbušnin,  pyrotechnických výrobků.
 • V celé areálu školy platí zákaz konzumace omamných psychotropních látek a alkoholu.  

 

 

VII.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tento školní řád mateřské školy nabývá účinnosti dnem 2. září 2013.

 

Za jeho kontrolu a dodržování zodpovídá ředitelka mateřské školy a zástupkyně ředitelky mateřské školy

 

 

V Přibyslavicích  30. srpna 2013

 

 

Jana Habánová
ředitelka mateřské školy