REŽIM DNE

 

 

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek č. 16, 18, 23, 29. osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, sociální a psychický rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování.

Nástup dětí

 

·       Děti jsou přijímány v době od 7 do 8.30 hodin, po dohodě s učitelkou mohou rodiče přivést dítě v domluveném čase.

Spontánní hry

 

·       Probíhají po příchodu dětí, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopností dětí).

Činnosti řízené pedagogem

 

·       Probíhají denně podle potřeb, věku a schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit.

Pohybové aktivity:

 

·       Probíhají v průběhu celého dne

Pobyt venku

 

·       Je organizován mezi 9.45 – 11.45 hodinou dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. 

·       V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby činnosti byly přenášeny ven co nejvíce.

·       Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách

Odpočinek

 

·       Vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce, nemusejí spát, v postýlce mohou mít svoji oblíbenou hračku z domova. Hygienické potřeby mohou uspokojovat samostatně. 

Stravování

 

·       Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná:

Dopolední svačina: 8.45 hodin
Oběd: 11.45 hodin
Odpolední svačina: 14.15 hodin

·       Kuchařka jídlo vydává, děti se samostatně obsluhují při přesnidávce, obědu a svačině. 

·       Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.

 

Pitný režim

 

·       Od 7 hodin mají děti ve třídě po celý den pití. Děti se obsluhují samy, o mytí nádobí se stará kuchařka.

·       Nápoje se obměňují.

Způsob nakládání s prádlem:

 

·       Lůžkoviny jsou měněny 1 měsíčně, nebo podle potřeby. Ručníky se obměňují každý týden, pyžama si děti berou domů vyprat po 14 dnech.

Ozdravná opatření

 

·       Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání – ráno před zahájením provozu, v době při pobytu dětí venku.

·       Každodenní zdravotně zaměření tělovýchovné činnosti 

 

NA NÁŠ REŽIM DNE SE MŮŽETE PODÍVAT VE FOTOGALERII